ข้อตกลงในการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.siberianhealth.com โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด. ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้จะควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และการใช้บริการ.

โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้. หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ห้ามเข้าถึงและ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ.

การเข้าถึงและใช้พื้นที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและ/หรือความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจำกัดเฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเท่านั้น. คุณไม่สามารถรับหรือพยายามที่จะได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ หรือข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองอื่น ๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะของคุณ. การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 2550 (2007) ของประเทศไทย.

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี: คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับ: (i) การกระทำของคุณ; (ii) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ; และ (iii) การยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของคุณ. หากคุณไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดใช้/เข้าถึงแพลตฟอร์มนี้และใช้บริการ.

1. คำจำกัดความและการตีความ
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำจำกัดความและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 จะนำไปใช้กับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้.

2. การใช้บริการทั่วไปและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
2.1 แนวทางการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทาง คำบอกกล่าว กฎการดำเนินงานและนโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มด้วย ตามการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ข้างต้น ซึ่งออกโดยเราเป็นครั้งคราว. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแนวทาง คำบอกกล่าว กฎการดำเนินงานและนโยบายและคำแนะนำเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และถือว่าคุณรับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม.
2.2 กิจกรรมที่จำกัด: คุณตกลงและไม่รับปากที่:
(ก) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ;
(ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย;
(ค) พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือรบกวนหรือขัดขวางระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการ;
(ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ วัสดุต้องห้าม;
(จ) รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นจากแพลตฟอร์มหรือบริการ;
(อ) ใช้หรืออัปโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีหรือซึ่งคุณมีเหตุผลให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่สร้างความเสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือเสียหาย หรือสร้างความเสียหายหรือรบกวน กับการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของลูกค้ารายอื่น หรือแพลตฟอร์มหรือบริการ; และ
(ฟ) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
(ห) สร้างและ/หรือใช้บัญชีของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ Siberian Heath International LLC มากกว่าหนึ่งรายบนแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ.
2.3 ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มและบริการ: ในบางครั้ง เราอาจไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัพเกรด แก้ไข ระงับหรือยุติการจัดหาหรือลบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ และไม่ต้องรับผิดหากการอัพเกรด การปรับเปลี่ยน การระงับหรือการลบดังกล่าวทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการได้.
2.4 สิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหา: เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว แต่จะไม่จำเป็นต้อง:
(ก) ตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มและ/หรือผ่านบริการ. เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้และอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร;
(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงของลูกค้าไปยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ;
(ค) รายงานกิจกรรมใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ต่อหน่วยงานที่เหมาะสมและร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว; และ/หรือ
(ง) เพื่อขอข้อมูลและข้อมูลจากคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณได้ตลอดเวลา และเพื่อใช้สิทธิ์ของเราภายใต้วรรคนี้ หากคุณปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหาก คุณให้หรือถ้าเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้ให้ข้อมูลและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือฉ้อโกง.
(จ) ปิดใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ป้องกันและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของและโดยบัญชี Siberian Heath International LLC ลูกค้าและ/หรือใครก็ตามไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวและไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ หรือก่อนหน้า สังเกต.
2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว: การใช้บริการของคุณและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ที่ https://th.siberianhealth.com/th/shop/page/about-privacy/
2.6 ข้อกำหนดเพิ่มเติม: นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้ลักษณะเฉพาะของวัสดุและบริการ เนื้อหาที่เสนอโดยเราหรือผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับมอบหมายในเวอร์ชันที่ครอบคลุมหรืออัปเดตมากขึ้น อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะบังคับใช้อย่างเต็มกำลังและมีผล.

3. การใช้บริการ
3.1 การใช้ข้อกำหนดนี้: นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะที่ควบคุมการใช้บริการของคุณ.
3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอายุถึงเกณฑ์และมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้. ลูกค้าที่ฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใด ๆ อย่างถาวรหรือชั่วคราวอาจไม่ใช้บริการแม้ว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้ก็ตาม
3.3 เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป: คุณตกลง:
(ก) เพื่อเข้าถึงและ/หรือใช้บริการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา และตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้วยความสุจริตใจ; และ
(ข) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ. คุณตกลงที่จะรับผิดชอบข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว.
3.4 คำอธิบายผลิตภัณฑ์: แม้ว่าเราจะพยายามให้คำอธิบายที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด.
3.5 ราคาสินค้า: ทั้งหมด - ราคาต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข - ราคาเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

4. ลูกค้าที่มีบัญชี www.siberianhealth.com/ บัญชี
4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจมีอยู่บนแพลตฟอร์มอาจต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือเพื่อให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล. หากคุณขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจเป็น:
(i) กำหนดและออกให้คุณโดยเรา; หรือ
(ii) คุณเป็นผู้จัดหาและยอมรับโดยเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง. เราอาจในเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านเป็นโมฆะโดยทันทีโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่ประสบหรือเกิดจาก คุณหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการทำให้เป็นโมฆะ. คุณตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นครั้งคราวและจะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณและรับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใดๆ (ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม) ของชื่อผู้ใช้และ/ หรือรหัสผ่าน. คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที หากคุณรู้ว่าหรือมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านนั้นถูกบุกรุก หรือหากมีการใช้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องการ กำลังปรับปรุง. เราจะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นดำเนินการโดยเราเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับแจ้งดังกล่าว.
4.2 การใช้งาน/การเข้าถึงโดยอ้างว่า: คุณตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มและข้อมูล ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถือว่า แล้วแต่กรณี:
(ก) การเข้าถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องและ/หรือการใช้บริการโดยคุณ; หรือ
(ข) ข้อมูล ข้อมูล หรือการสื่อสารที่โพสต์ ส่ง และออกอย่างถูกต้องโดยคุณ.
ตลอดเวลา คุณตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากการแจ้งการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้รับและประมวลผลชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1 ในที่นี้). คุณตกลงว่าเราจะได้รับสิทธิ์ (แต่ไม่ผูกมัด) ในการดำเนินการ พึ่งพาหรือถือว่าคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว ราวกับว่าสิ่งเดียวกันนั้นได้ดำเนินการหรือส่งต่อโดยคุณ. คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะถูกผูกมัดโดยและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราโดยสมบูรณ์สำหรับความสูญเสียใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใด ๆ และ/หรือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ.

5. ทรัพย์สินทางปัญญา
5.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในและบนแพลตฟอร์มและวัสดุเป็นของ อนุญาต หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา. เราขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย.
5.2 การใช้งานที่จำกัด: ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งหรือส่วนของแพลตฟอร์มหรือวัสดุใดๆ ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดประกอบ แยก เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ แสดง ออกอากาศ ไฮเปอร์ลิงก์ มิเรอร์ ใส่กรอบ โอนหรือส่งใน ในลักษณะใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ หรือเก็บไว้ในระบบดึงข้อมูลหรือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราหรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง. ภายใต้ข้อ 5.3 การอนุญาตจะให้คุณดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้วัสดุเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่แก้ไขเนื้อหาและเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องรักษาลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด ประกาศที่มีอยู่ในวัสดุ.
5.3 เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้าจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในกำหนดการที่แนบมานี้. ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะตีความว่าเป็นการให้โดยปริยาย ปิดปาก หรือการอนุญาตอื่นใด ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้งาน (รวมถึงเป็นเมตาแท็กหรือเป็นลิงก์ "ด่วน" ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา
6.1 ไม่มีการรับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเนื้อหามีให้ตาม "ที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มี". ข้อมูลและ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเนื้อหามีให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น. ไม่มีการแสดงคำรับรองหรือการรับประกันใดๆ โดยนัย โดยชัดแจ้งหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการซื้อขาย คุณภาพที่น่าพอใจหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ มอบให้ร่วมกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือ วัสดุ. โดยปราศจากอคติต่อลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราไม่รับประกัน:
(ก) ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ความเพียงพอ มูลค่าทางการค้า หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเนื้อหา;
(ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือวัสดุใด ๆ จะถูกจัดเตรียมอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น หรือข้อบกพร่องที่ระบุจะได้รับการแก้ไข;
(ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือวัสดุต่างๆ ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ด ตัวแทน โปรแกรม หรือมาโครที่เป็นอันตราย ทำลายหรือเสียหายอื่น ๆ และ
(ง) ความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยคุณหรือถึงคุณผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการ และคุณยอมรับความเสี่ยงที่ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือรับผ่านบริการหรือแพลตฟอร์มอาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตและ / หรือเปิดเผยโดย เราหรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของเราต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเป็นคุณหรืออ้างว่าดำเนินการภายใต้อำนาจของคุณ. การส่งทางอินเทอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกขัดจังหวะ ดับการส่ง การส่งล่าช้าเนื่องจากการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะสาธารณะของอินเทอร์เน็ต.
6.2 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของ Siberian Heath International LLC จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ:
(ก) การเข้าถึง การใช้ และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ;
(ข) การพึ่งพาข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ผ่านแพลตฟอร์มและ/หรือผ่านบริการ. คุณไม่ควรดำเนินการกับข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อน;
(ค) aระบบ เซิร์ฟเวอร์หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ความล่าช้าในการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสที่เป็นอันตราย ทำลายหรือเสียหาย โปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร; และ
(ง) การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่นใดที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือพนักงานของเราอาจได้รับคำแนะนำหรือคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน.
6.3 ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง: ความเสี่ยงจากความเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด และเราจะไม่รับผิดชอบด้วยเหตุนั้น.

7. ไฮเปอร์ลิงก์ การแจ้งเตือน และการโฆษณา
7.1 ไฮเปอร์ลิงก์: เพื่อความสะดวกของคุณ เราอาจรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ. เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย ความล่าช้า การหมิ่นประมาท การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย ความเท็จ ความลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร ความหยาบคาย ความไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจอื่นใดที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือ ผลที่ตามมาของการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ. ไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ใช่การรับรองหรือตรวจสอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และคุณยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง.
7.2 การโฆษณา: เราอาจแนบแบนเนอร์ จาวาแอพเพล็ต และ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ดังกล่าวเข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของผู้จำหน่ายบุคคลที่สามของเราหรือของเรา. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายอื่นๆ.

8. การส่งและข้อมูลของคุณ
8.1 การส่งโดยคุณ: คุณให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราเพื่อใช้วัสดุหรือข้อมูลที่คุณส่งไปยังแพลตฟอร์มและ/หรือมอบให้เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (รวมเรียกว่า “ ผลงาน"). เมื่อคุณโพสต์ความคิดเห็นหรือบทวิจารณ์บนแพลตฟอร์ม คุณยังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ชื่อที่คุณส่งหรือชื่อผู้ใช้ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่นๆ. คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลที่ส่งเข้ามา. เราอาจ แต่จะไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่ ลบหรือแก้ไขข้อมูลที่ส่งของคุณ.
8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล: คุณยินยอมและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลข้อมูลและอีเมลส่งเสริมการขายถึงคุณ. ข้อตกลงของคุณต่อบทบัญญัติของข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นการยินยอมของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมสแปม (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ). คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายได้ในภายหลังโดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เหมาะสมในอีเมลส่งเสริมการขายใดๆ.
8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว.

9. การเลิกจ้าง
9.1 การยุติโดยเรา: ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจมีผลทันทีและไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ ยุติการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และ/หรือปิดการใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ. เราอาจห้ามการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม) ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ เหล่านี้ หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเราหรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ก็ไม่เหมาะที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่อไป.
9.2 การยุติโดยคุณ: คุณสามารถยุติข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้โดยแจ้งล่วงหน้า 15 วันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา.

10. ประกาศ
10.1 คำบอกกล่าวจากเรา: ประกาศทั้งหมดหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่มอบให้แก่คุณหาก:
(ก) การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เราอาจเลือกจะถือว่าได้รับการแจ้งให้คุณทราบในวันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ; หรือ
(ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือทิ้งไว้ตามที่อยู่สุดท้ายที่คุณทราบจะถือว่าคุณได้รับในวันถัดจากวันที่โพสต์ดังกล่าวหรือในวันที่เหลือ.
10.2 Nคำบอกกล่าวจากคุณ: คุณสามารถแจ้งเราได้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่ส่งไปยังที่อยู่ที่เรากำหนด (ของ 36, ชั้น 3, Lenina str. 48, Novosibirsk 630004, RUSSIA หรืออีเมลและ https://th.siberianhealth.com/th/shop/page/contacts/) และเราจะถือว่าได้รับแจ้งดังกล่าวเมื่อได้รับเท่านั้น. แม้ว่าเราจะพยายามตอบกลับการแจ้งเตือนจากคุณโดยทันที แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอเสมอ.
10.3 โหมดอื่นๆ: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 เราอาจกำหนดรูปแบบการแจ้งอื่น ๆ ที่ยอมรับได้เป็นครั้งคราว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมลหรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะแจ้งให้ทราบดังกล่าว ถือว่าให้.

11. ทั่วไป
11.1 สิทธิ์และการเยียวยาที่สะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ บทบัญญัติของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และสิทธิ์และการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นแบบสะสมและปราศจากอคติ และนอกเหนือจากสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจมี กฎหมายหรือในความยุติธรรม และเราไม่ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือที่กฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรม จะต้อง (ยกเว้นในขอบเขต หากมี ให้ไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือที่กฎหมาย หรือ อย่างเที่ยงธรรม) ดำเนินการเพื่อขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้เราใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรม.
11.2 ไม่มีการสละสิทธิ์: ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเหล่านี้ และความล้มเหลวดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในภายหลัง. เราจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้.
11.3 ความเป็นเอกเทศ: หากในเวลาใด ๆ บทบัญญัติใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็นหรือกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในด้านใด ๆ ก็ตาม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้บกพร่องด้วยเหตุนี้ และ จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปราวกับว่าบทบัญญัติที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ถูกตัดขาดจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้.
11.4 สิทธิ์ของบุคคลที่สาม: บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะถูกระบุหรือไม่ ตามชื่อ เป็นสมาชิกของชั้นเรียน หรือในการตอบคำอธิบายเฉพาะ. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้ที่จะส่งผลต่อสิทธิ์ของผู้รับโอนสิทธิ์หรือผู้รับโอนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้.
11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลประเทศไทย.
11.6 คำสั่งห้าม: เราอาจขอคำสั่งห้ามทันทีหากเราตัดสินใจโดยสุจริตว่าการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามชั่วคราวอื่น ๆ เป็นการเยียวยาที่เหมาะสมหรือเพียงพอเท่านั้น.
11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม: เราอาจแจ้งให้ทราบผ่านทางแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการแจ้งอื่น ๆ ตามที่เราอาจกำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งทางอีเมล์) เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล ณ วันที่เราระบุโดยวิธีข้างต้น. หากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว. หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณต้องหยุดการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มและบริการ และยุติข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้. สิทธิ์ของเราในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในลักษณะที่จะดำเนินการดังกล่าวอาจใช้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้.
11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ธุรการ หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือการละเว้นในการยอมรับ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ๆ ในส่วนของเราจะต้องได้รับการแก้ไขโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในส่วนของเรา.
11.9 สกุลเงิน: เงินอ้างอิงภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้จะเป็นเงินบาทไทย.
11.10 ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ดำเนินการหรือแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ("ฉบับภาษาต่างประเทศ") เวอร์ชันภาษาอังกฤษของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้และจะมีความสำคัญเหนือกว่าฉบับภาษาต่างประเทศ.
11.11 ข้อตกลงทั้งหมด: เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้ และแทนที่และแทนที่ความเข้าใจ การสื่อสาร และข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับสาระสำคัญของที่นี้.
11.12 การผูกมัดและการสรุป: คุณรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากมี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการจะมีผลผูกพันและเป็นข้อสรุป กับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดและจะเป็นหลักฐานสรุปของข้อมูลและ/หรือข้อมูลที่ส่งระหว่างเราและคุณ. คุณตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่ยอมรับในหลักฐาน และคุณจะไม่ท้าทายหรือโต้แย้งการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความถูกต้องของบันทึกดังกล่าวเพียงบนพื้นฐานของว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผลลัพธ์ของระบบคอมพิวเตอร์ และคุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ของคุณ หากมี ในการคัดค้าน.
11.13 การทำสัญญาช่วงและการมอบหมาย: เราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และสงวนสิทธิ์ในการใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว เงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม.
11.14 การมอบหมาย: คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์ของคุณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา. เราอาจมอบหมายสิทธิ์ของเราภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สาม.
11.15 เหตุสุดวิสัย: เราจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตาม ข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดดังกล่าว) หรือสำหรับความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมของแพลตฟอร์มและ/หรือ เนื้อหาของบริการ หากเกิดจากทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเหตุการณ์หรือความล้มเหลวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา.

กำหนดการ 1
คำจำกัดความและการตีความ
1. คำจำกัดความ. เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นิพจน์ต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้:
1.1 “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย.
1.2 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร นวัตกรรมยูทิลิตี้ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อโดเมน สิทธิ์ในการออกแบบเลย์เอาต์ การออกแบบที่จดทะเบียน สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าหรือธุรกิจ สิทธิ์ในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นความลับ , สิทธิ์ในการปกป้องค่าความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแอปพลิเคชันทั้งหมดสำหรับสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะมีอยู่ในปัจจุบันหรือสร้างขึ้นในอนาคต ที่ใดก็ได้ในโลก ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิ์ในการฟ้องร้องทั้งหมด กู้คืนความเสียหายและรับการบรรเทาทุกข์หรือการเยียวยาอื่น ๆ สำหรับการละเมิดการยักยอกหรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ในปัจจุบันหรือในอนาคต.
1.3 “https://www.siberianhealth.com/” หมายถึง Siberian Heath International LLC และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้อำนวยการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด.
1.4 “https://www.siberianhealth.com/”, “เรา”, “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง Siberian Heath International LLC. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยภายใต้หมายเลขทะเบียน Siberian Wellness Co., LTD. – 244/320 ม.4 ต.พยอม อ.วังน้อย 13170 พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนบริษัท เลขที่. 0145564000179.
1.5 “ราคาสินค้า” หมายถึงราคาสินค้าที่ลงรายการขายให้กับลูกค้าตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม.
1.6 “ความสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การสูญเสีย ผลรวมของข้อตกลง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายตามหลักทนายความ-ลูกค้า) ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย การดำเนินการ การดำเนินการ การเรียกร้อง การเรียกร้องและหนี้สินอื่น ๆ ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่.
1.7 “เนื้อหา” หมายถึง โดยรวมแล้ว หน้าเว็บทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูล รูปภาพ ลิงก์ เสียง กราฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และวัสดุอื่น ๆ ที่แสดงหรือจัดทำขึ้นบนแพลตฟอร์มและฟังก์ชันการทำงานหรือบริการที่มีให้ใน แพลตฟอร์ม.
1.8 “คำสั่งซื้อ” หมายถึงการสั่งซื้อสินค้าของคุณที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย.
1.9 “รหัสผ่าน” หมายถึงรหัสผ่านที่ถูกต้องซึ่งลูกค้าที่มีบัญชีกับ https://www.siberianhealth.com อาจใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง.
1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือค้นหาตำแหน่งของคุณได้. ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถือว่ารวมข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อทำการสั่งซื้อ ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีกับเราหรือไม่.
1.11 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชันเว็บและมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดย Siberian Heath International LLC ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ https://www.siberianhealth.com.
1.12 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ที่ https://th.siberianhealth.com/th/shop/page/about-privacy/.
1.13 “สินค้า” หมายถึงผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์) ที่มีขายให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม.
1.14 “วัสดุต้องห้าม” หมายถึงข้อมูล กราฟิก ภาพถ่าย ข้อมูลและ/หรือวัสดุอื่นใดที่:
(ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ด โปรแกรม หรือมาโครที่บุกรุกหรือสร้างความเสียหายอื่นๆ;
(ก) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ
(ข) เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือคุกคาม;
(ค) หยาบคาย ลามกอนาจาร ปลอมแปลง ฉ้อฉล ขโมย เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; และ/หรือ
(ง) เป็นหรืออาจตีความได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดและ/หรือเป็นที่น่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว.
1.15 “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่เราจัดหาให้ที่แพลตฟอร์ม.
1.16 “การส่ง” เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้.
1.17 “ข้อกำหนด & เงื่อนไขการขาย” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและกำหนดไว้ที่ https://www.siberianhealth.com.
1.18 “ข้อกำหนดการใช้งาน” หมายถึงบทบรรยาย ข้อ 1 ถึง 11 และกำหนดการใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.
1.19 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ที่ใช้และแสดงบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน และเป็นเจ้าของ Siberian Heath International LLC หรือบุคคลที่สาม.
1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึงชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการเข้าสู่ระบบซึ่งระบุลูกค้าที่มีบัญชีกับ https://www.siberianhealth.com
1.21 “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน 20 ปีหรืออยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย.
2. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้กับบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมายจะถูกตีความว่าเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัตินั้นที่มีการแก้ไข ตราขึ้นใหม่ หรือขยายเวลาที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เกี่ยวข้อง. ในข้อตกลง เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้คำว่า "รวม" "รวม" หรือ "รวมถึง" จะถือว่าตามด้วยคำว่า "ไม่จำกัด". เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง การอ้างอิงถึงจำนวนวันทั้งหมดหมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า "เดือน" หรือ "รายเดือน" รวมถึงการอ้างอิงถึงจำนวนเดือนทั้งหมดหมายถึงเดือนตามปฏิทิน. มีการแทรกส่วนหัวของวรรคเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ส่งผลต่อการตีความข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ Siberian Heath International LLC และข้อกำหนดที่ เป็นประโยชน์ต่อ Siberian Heath International LLC มากกว่า.

У вас еще остались вопросы?
Если у вас возникли вопросы по обслуживанию и доставке, обращайтесь в call-центр или пишите на E-mail

[}item{]